Jak na to

Hlavním cílem zřízení RE-USE centra je minimalizace vzniku odpadů. Centrum bylo zřízeno za účelem odběru znovu využitelných předmětů od jejich majitelů, kteří již pro danou věc nemají využití, ale předmět může posloužit někomu jinému.

Všechny předměty přijímané do RE-USE centra musí být čisté a funkční.

Co RE-USE Centrum příjme?

Od občanů obce Žleby, Vinice a Hostovlice po předložení dokladu, který potvrdí místo trvalého pobytu převezme:

O přijmutí nabízených věcí a jejich zařazení do RE-USE centra má právo rozhodnout pouze obsluha RE-USE centra.

Po bezúplatném předání předmětu do RE-USE centra předávající ztrácí k předmětu veškerá vlastnická práva.

RE-USE centrum nepříjme

RE-USE centrum

Po předání do re-use centra je předmět zařazen do evidence re-use centra a následně nabízen na webových stránkách obce v online katalogu.

V případě, že o předmět nebude zájem, bude odstraněn po 1 měsíci jako odpad v souladu se zákonem o odpadech a na náklady obce.

Odběr vybraného předmětu

Přebírající (zájemce o předmět) je povinen seznámit se před převzetím se stavem přebíraného předmětu. Převzetím předmětu bere přebírající na vědomí, že přebíraný předmět je věcí použitou a přebírajícímu nenáleží právo z vadného plnění, či právo na reklamaci, a to ani v případě zjištění skrytých vad u převzatého předmětu.

Provozovatel re-use centra neodpovídá za škody na majetku či újmu na zdraví způsobenou užíváním převzatého předmětu.

(c) 2023 Obecní úřad Žleby, přihlásit